Речник за имоти

Идеални части

Правото на собственост върху определена вещ може да принадлежи на повече от едно лице. Тогава възникват отношения на съсобственост. Всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта. 
Идеална част от недвижим имот може да се продаде на трето лице, само ако останалите съсобственици откажат да я закупят при същите условия. Идеалната част може да стане реална след делба на имота, ако същият е делим.