Речник за имоти

Разпоредителни сделки

Всеки договор, при които имаме прехвърляне на собственост от едно лице на друго - продажба, замяна, дарение, делба или учредяване право на ползване, строеж.