Речник за имоти

Акт за общинска собственост

С акта за общинска собственост общината установява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху недвижими имоти. Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от посочени в закона лица по определен ред и установена форма.