Къща София Витоша

 • 52 м2,
 • Етаж
Продава

86,840 EUR

Цена/кв.м. 1670.00 EUR
Особености

Публична продан на ½ идеални части от следните имоти:   АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в гр. София, Столична община – район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2 /две/, вход А на сградата, на четвърти жилищен етаж, на кота +11.20 метра, със застроена площ на жилището от 52.20 кв.м. /петдесет и две цяло и двадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от входно антре, дневна-трапезария с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса с площ от 48.80 кв.м. /четиредесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, при съседи: коридор, стълбище, улица, от две страни двор, апартамент № 17 и асансьор, заедно с МАЗЕ № 16 /шестнадесет/, във вход А на сутерен, на кота – 2.80 метра, с площ от 3.83 кв.м. /три цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: коридор, мазе № 15, стълбище и мазе № 17 и заедно с 3.14 % ид.ч. /три цяло и четиринадесет стотни върху сто идеални части/ от общите части на сградата, равняващи се на 14.29 или общо за апартамента с мазето  119.12 кв.м. /сто и деветнадесет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/ и 3.14 %  от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съставляващ съгласно доказателствения нотариален акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХIV-405 /четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и пет/ от кв. 184 Е /сто осемдесет и четири, буква „Е“/ по плана на гр. София, район „Витоша“, местността „ж.к. Гърдова глава“, целият с площ от 1458 кв.м. /хиляда четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, при граници по стара скица: улица, УПИ VIII-351, УПИ IХ-352, УПИ Х-404, УПИ ХIII-406, с административен адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2 /две/, като гореописаният апартамент съгласно актуална скица и съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1935.405.1.13 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда деветстотин тридесет и пет точка четиристотин и пет точка едно точка тринадесет/, който самостоятелен обект е в сграда с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2, вх.А, ет.4, ап. 16, с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ 52.20 кв.м. /петдесет и две цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата – имоти с идентификатори: на същия етаж: 68134.1935.405.1.14, под обекта: 68134.1935.405.1.9 и над обекта: няма, с прилежащи части: тераса с площ 48.80 кв.м. /четиридесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, мазе № 16 /шестнадесет/ с площ 3.83 кв.м. /три цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, заедно с 3.14 % ид.ч. /три цяло и четиринадесет стотни върху сто идеални части/ от общите части на сградата, като самостоятелният обект се намира в сградата № 1 /едно/, на четири етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1935.405, КОЙТО АПАРТАМЕНТ Е ФУНКЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕН С АПАРТАМЕНТ № 17 /седемнадесети/, находящ се в гр. София, Столична община – район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2 /две/, вход А на сградата, на четвърти жилищен етаж, на кота +11.20 метра, със застроена площ на жилището от 60.90 кв.м. /шестдесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от дневна-трапезария с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераси с площ от 46.90 кв.м. /четиридесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при съседи коридор, асансьор, апартамент № 16, двор, апартамент № 33 от вх. „Б“, улица и стълбище, заедно с МАЗЕ № 17 /седемнадесет/, във вход „А“ на сутерен, на кота -2.80 метра, с площ от 3.83 кв.м. /три цяло осемдесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: от две страни коридор, мазе № 16 и стълбище и заедно с 3.39 % ид.ч. /три цяло и тридесет и девет стотни върху сто идеални части/ от общите части на сградата, равняващи се на 15.44 кв.м. /петнадесет цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/ или общо за апартамента с мазето 127.07 кв.м. /сто двадесет и седем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/ и 3.39 % ид.ч. /три цяло тридесет и девет стотни върху сто идеални части/ от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съставляващ  съгласно доказателствения нотариален акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХIV-405 /четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и пет/ от кв. 184 Е /сто осемдесет и четири, буква „Е“/ по плана на гр. София, район „Витоша“, местността „ж.к. Гърдова глава“, целият с площ от 1458 кв.м. /хиляда четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, при граници по стара скица: улица, УПИ VIII-351, УПИ IХ-352, УПИ Х-404, УПИ ХIII-406, с административен адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2 /две/, като гореописаният апартамент съгласно актуална скица  и съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри представлява  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1935.405.1.14 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда деветстотин тридесет и пет точка четиристотин и пет точка едно точка четиринадесет/, който самостоятелен обект е в сграда с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2, вх.А, ет.4, ап. 17 /седемнадесет/, с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ 60.90 кв.м. /шестдесет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, при съседи на самостоятелни обекти в сградата-имоти с идентификатори: на същия етаж 68134.1935.405.1.15, 68134.1935.405.1.13 под обекта 68134.1935.405.1.10 и над обекта: няма, с прилежащи части: тераси с площ от 46.90 кв.м. /четиридесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, мазе № 17 /седемнадесет/, с площ от 3.83 кв.м./три цяло осемдесет и три стотни квадратни метра/, заедно с 3.39 % ид.ч. /три цяло тридесет и девет стотни върху сто идеални части/ от общите части на сградата, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, на четири етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1935.405;   Публична продан  за периода от 18.01.2021 г. до 18.02.2021 г Начална цена за ½  ид.ч.НА ФУНКЗИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЯ ИМОТ  153 882. 72 лева                 ГАРАЖ № 4 /четири/, находящ се в гр. София, Столична община – район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2 /две/, вход А на сградата, на партер, кота+0.00 метра, със застроена площ от 32.05. кв.м. /тридесет и две цяло и пет стотни квадратни метра/, при съседи: улица, входно предверие, помещение за ел.табло, апартамент № 4 и гараж № 5 и заедно с 1.16 % ид.ч. /едно цяло и шестнадесет стотни върху сто идеални части/ от общите части на сградата, равняващи се на 5.30 кв.м. /пет цяло и тридесет стотни квадратни метра/ или общо 37.35 кв.м. /тридесет и седем цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра/ и 1.16 % ид.ч. /едно цяло и шестнадесет стотни върху сто идеални части/ от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съставляващ  съгласно доказателствения нотариален акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХIV-405 /четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и пет/ от кв. 184 Е /сто осемдесет и четири, буква „Е“/ по плана на гр. София, район „Витоша“, местността „ж.к. Гърдова глава“, целият с площ от 1458 кв.м. /хиляда четиристотин петдесет и осем квадратни метра/, при граници по стара скица: улица, УПИ VIII-351, УПИ IХ-352, УПИ Х-404, УПИ ХIII-406, с административен адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2 /две/, като гореописаният апартамент съгласно актуална скица  и съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри представлява  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1935.405.1.37 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда деветстотин тридесет и пет точка четиристотин и пет точка едно точка тридесет и седем/, който самостоятелен обект е в сграда с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „Прохлада“ № 2, вх.А, ет.0, гараж № 4 /четири/, с предназначение:гараж в сграда брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ 32.05 /тридесет и две цяло и пет стотни квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата-имоти с идентификатори: на същия етаж 68134.1935.405.1.38, 68134.1935.405.1.36, под обекта: 68134.1935.405.1.102 и над обекта:  68134.1935.405.1.4, с прилежащи части: 1.16 % ид.ч. /едно цяло и шестнадесет стотни върху сто идеални части/ от общите части на сградата, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, на четири етажа, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1935.405.  Начална цена за ½ ид.ч. от гараж 15 970.68 лева

Обявата е публикувана от - Райфайзен Банк Агенция

 • Код на Обявата :
  2826401
 • Вид оферта :
  Продава
 • Квадратура :
  52 m2
 • Етаж :
 • Публикувана на:
  19/01/2021
 • Обявата е в сайта:
  278 дни
 • Тип строителство :
Описание на имота
 • гараж / паркомясто

 • ток

 • вода

 • канализация

 • виза за строеж

Сигнализирай нередност за този имот

Имотът е публикуван от

Румен Домбашов, Райфайзен Банк, +359884301514

apartamenti.com - недвижими имоти

Описанието и снимките, свързани с тази обява са представени от брокер Румен Домбашов на агенция Райфайзен Банк от София. Apartamenti.com не дава гаранции и не поема никаква отговорност за точността и пълнотата на описанието. Моля, свържете се с брокер Румен Домбашов на агенция Райфайзен Банк от София за пълни подробности и допълнителна информация.